Home / Služby a Sektory

Služby a Sektory

Združenie si kladie za cieľ aktívne sa podieľať na vytváraní a rozvoji príležitostí (vrátane personálnych) vo výstavbe energetickej, železničnej a cestnej infraštruktúry, odpadového hospodárstva a poskytovať pomoc spoločnostiam z oboch krajín pre budúce projekty v odvetví energetiky, infraštruktúry a životného prostredia. Konzorcium je zamerané aj na spoluprácu so štátnymi orgánmi, podnikmi a tretím sektorom. To podporuje vstup zahraničných investícií do regiónov. Poskytuje tiež poradenské a informačné služby pre svojich členov, organizuje odborné semináre, konferencie, výstavy a prezentácie projektov a iniciatív.

Hlavné sektory záujmu:

Energia: nukleárna, zelená

Infraštruktúra: cestná a želežničná

Životné prostredie: nakladanie s odpadmi, sanácie a ďalšie

 

Top